Kinnistu arendus

Uushoonestuse arhitektuurne lahendus peab olema kaasaegne ja kvaliteetne. Lubatud välisviimistlusmaterjalid on kivi, krohv, puit ja klaas. Hooned tuleb tänava lõikes lahendada sarnases stiilis ning sarnase materjalikasutusega. Kokkuleppel (kokkulepe sisaldab ka vastava materjali Liivamäe küla Nahkru maaüksuse detailplaneering 1863DP3 AB Artes Terrae OÜ 9 kasutamise kohustust) kõigi kinnistute omanikega on moodustuva tervikruumi ulatuses lubatud ka lahendused, mida eespool kirjeldatud pole.

 

Planeeritud pereelamu krundi minimaalne suurus Liivamäe külas on 1500 m². Seega ideaalse suurusega eramajadega elukeskkonna jaoks. Uushoonestuse planeeritud põhihoone suurim lubatud suhteline kõrgus maapinnast on 9,0 m, korruselisus 2 korrust või 1- ja 2-korruselised mahud, katusekalded kõrgemal mahul kuni 18° (viilkatus), madalamal mahul 0° (lamekatus), harjajoon paigutada paralleelselt või risti tänavaga. Abihoone suurim lubatud suhteline kõrgus maapinnast on 3,5 m. Kõikidel hoonetel on lubatud keldrikorrus, selle tegemisel järgida radoonikaitse nõudeid. Elamukruntide tänavate poolsete krundipiiride poolsete piiretena võib kasutada kivi-metall piirdeid ning keevispaneel piirdeid, külgmiste ja tagumiste krundipiiride piiretena võib kasutada ka võrkpiiret. Kõikidel krundipiiridel on lubatud ka hekid. Piirdeaedade maksimaalne kõrgus on 1,2 m ning läbipaistvus vähemalt 10%.

 

Hoonestusalad paiknevad kolmest küljest 4 m kaugusel krundipiirist ning tänavamaapoolsel küljel 7 m kaugusel krundipiirist. Igale elamumaa juhtotstarbega krundile võib ehitada krundi suurima ehitusaluse pindalaga määratud ulatuses ühe põhihoone ja kuni kolm abihoonet, kusjuures hooneid, mille ehitusalune pindala on suurem kui 20 m² võib olla kuni kaks tk. Eramaja kõrgus võib olla lamekatuse korral kuni 7,5 m ja viilkatuse max 18` kaldega puhul kuni 9 m. Abihoonete kõrgused võivad olla kuni 3,5m.

 

Planeeringuala asumisisesed teed kaetakse kõvakattega ning elamuala sisese tänava äärde on planeeritud tänavavalggustus. Kinnitud liidetakse ühisveevärgi ja ühiskanalisatsioonitrassiga.

Elamukruntide küttelahendus on planeeritud gaasi- ja/või lokaalse küttena – lubatud on liitumine gaasivõrguga ja krundisisesed lahendused (maaküte, päikesepaneelidega küte, õhksoojuspump jms).

Planeeringuala elektriga varustamiseks on planeeritud alajaam, millele tuleb ette näha isiklik kasutusõigus Loo Elekter AS kasuks (elektriliitumine 3*25 A hinna sees). Kõikidele planeeritud elamukruntidele on kavandatud elektriühendus 0,4 kV maakaabliga. Liitumiskilbid paigutada kinnistute piirile ning need peavad olema alati vabalt teenindatavad. Sideteenusega liitumiseks on Telia Eesti AS esitanud tehnilised tingimused nr 31480168. Sidekanalisatsioon on planeeritud lähimast Telia sidekaevust 15215, mis asub Saha tee ja Oru tee ristis.

Tutvu detailplaneeringuga >>

Janis Rimitsans
Kutseline maakler-konsultant
janis.rimitsans@domus.ee
Tel: +372 5111 222
Anu Alatsei
Kutseline hindaja
anu.alatsei@domus.ee
Tel: +372 56210439

Kodu aitab osta Swedbank

Pakkumise saamiseks kasuta koodi DOMUS ja Sind teenindatakse eelisjärjekorras.

Telefon: 613 1324

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS.

Tutvu  tingimustega www.swedbank.ee  ja pea nõu.

sl_c_pos_rgb_JPEG.jpg